Cel projektu

Celem głównym projektu jest stworzenie koncepcji rozwoju powiązania kooperacyjnego podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i jednostek badawczo-naukowych) związanych z sektorem zaawansowanych usług profesjonalnych (biznesowych) poprzez wypracowanie i upowszechnianie nowych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych, wymiany doświadczeń i lepszego wykorzystania dostępnych zasobów. Jego osiągniecie odbędzie się w oparciu o realizację następujących celów szczegółowych:
- wzrost poziomu kompetencji kadry zarządzającej powiązaniem kooperacyjnym;
- promocje marki powiązania kooperacyjnego w sektorze usług na świecie;
- diagnozę zasobów i potencjału rozwoju sektora SSC/BPO w Szczecinie i regionie
Pomorza Zachodniego w kontekście trendów rozwoju sektora usług na świecie;
- opracowania i wdrożenia strategii rozwoju „Klastra Zaawansowanych Usług
Profesjonalnych”.

Realizacja celu głównego pozwoli na wzrost poziomu konkurencyjności podmiotów powiązania kooperacyjnego poprzez komplementarność świadczonych usług. Dostosowanie procesów technologicznych do pozostałych podmiotów wpłynie na pozostałe procesy o charakterze organizacyjnym, co przyczyni sie do ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ponadto, z uwagi na wdrożenie strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego wzrośnie poziom atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co zwiększy udział rynku usług w regionie. Tym samym projekt przyczyni sie do realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jakim jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców oraz celu szczegółowego jakim jest wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania.